Formålsparagraf

§1     Hvasser og Brøtsø Historieforening har som formål å ivareta kulturelle og historiske minner fra Hvasser, Brøtsø og omliggende småøyer.  

Vedtekter for Hvasser og Brøtsø Historieforening  

Vedtekter endret på årsmøtet 15.02.2005
Vedtekter endret på årsmøtet 04.03.2010
Vedtekter endret på årsmøtet 08.02.2017  

§2     Foreningen samler inn og bevarer verneverdige gjenstander, papirer, fotografier, historier fra folkemunne og kulturhistorie. Det særpregede ved vår kystkultur har prioritet. Resultatene av foreningens virksomhet formidles til øyenes befolkning og andre interesserte på egnet måte – for eksempel gjennom utstillinger, fotosamlinger, foredrag, trykte hefter og bøker eller via internett. En målsetting er å finne et egnet og permanent sted for en fast samling for historiske gjenstander fra øyene. Foreningen er åpen for samarbeid med andre foreninger.  

§3     Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Årsmøtet innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Årsmelding, fremdriftsplan, valgkomitéens innstilling og revidert regnskap legges fram på årsmøtet. Årsmøtet velger styrets sammensetting, oppnevner revisor og valgkomité samt fastsetter medlemskontingenten. Alle årsmøtesaker vedtas med simpelt flertall hvis annet ikke er bestemt i vedtektene.  

§4     Vedtektsendring eller oppløsning av foreningen må ha 2/3 flertall på årsmøtet. Ved opp-løsning av foreningen avgjør årsmøtet med simpelt flertall hva foreningens eiendom skal brukes til.  

§5     Foreningens eiendeler kan lånes ut etter vedtak fra styret, slik at det kommer det lokale og regionale kulturarbeidet til gode.  

§6     Foreningen skal ha et styre med 5 – 7 styremedlemmer og minst 3 vararepresentanter. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er til stede. Styret består av leder, sekretær, kasserer og andre medlemmer. Styremedlemmene velges for to år av gangen, de     har møte-plikt og stemmerett. Hvis mulig velges leder, kasserer og en eller to styremedlemmer det ene året, mens sekretær og en eller to styremedlemmer velges det neste. Varamedlemmene velges for ett år av gangen og rangeres fra 1 og videre etter antall. Ved forfall sørger styre-medlemmene selv for å innkalle stedfortredende varamedlem i henhold til rangeringen av disse. Varamedlemmene har møte- og uttalelsesrett på alle ordinære møter, men stemmerett kun når de møter som stedfortreder for et styremedlem.  

§7      Styret pålegges å føre protokoll og regnskap. Innkalling og referat skal sendes styre- og varamedlemmer henholdsvis før og etter hvert møte.