Hvasser Ungdomslag

with Ingen kommentarer

Foto: Fest på lokalet i 30-åra.

 

Frank Andersen: Hvasser Ungdomslag. Publisert i HBH «Avhold, misjon og glede». 2015.

 

Ungdommen kom tidlig på banen med å lage foreninger. Første ute var Vasser Demokratiske Arbeiderforening i 1919. Foreningen forandret både navn og statutter i årene som kom. Vasser Demokratiske Arbeiderforening, som ble til Hvasser Arbeiderforening, som ble til Hvasser Ungdomslag

STIFTELSESDAGEN

”Anden Nytaarsdag 1919 afholtes møde hos Johannes Andersen for at forhandle om stiftelsen af en Arbeiderforening for Vasser”. Slik starter to gamle og gulnede protokoller som ble funnet bak ei treluke, godt gjemt  på det øverste loftet hos Bente (Andersen) og Arne Heilo i Oppestua i 2012. Vi antar at protokollene har vært gjemt bort på grunn av den 2. verdenskrig og forbudet mot offentlige fester.

Dette første forhandlings- og stiftelsesmøtet valgte Johannes Andersen til formand og Edmund Bredesen til viceformand. Som bestyrelsesmedlemmer ble følgende valgt: Olaf Jahre, Ole Olsen og Mathias Mathisen. Det står videre at ”vedlaget statuter til love for foreningen ble vedtatt”, men  dessverre mangler disse.

Slik startet altså Vasser Demokratiske Arbeiderforening i 1919, og de holdt det gående fram til 1945. Når jeg blar meg gjennom de to protokollene er det et ord som går igjen og igjen: ordet: FEST. Dette var helt klart en fest-og-moro-forening, noe jeg vil komme tilbake til. Et par ganger står det at det er vedtatt å gi gave til en basar eller til Hvasser Idrettsforening. Det gjøres også forsøk på å diskutere en sak om vei over Brøtsø noe ganger, men saken blir stadig utsatt.

NAVNESKIFTE FØRSTE GANG

I 1924 ble det besluttet at ordet ”Demokratisk” skal fjernes fra foreningsnavnet. Det står intet om diskusjonen omkring dette i protokollen.

NAVNESKIFTE ANNEN GANG

På generalforsamlingen den 15. januar 1928 ble det besluttet enstemmig å endre navn til Hvasser Ungdomslag. Bankinnskudd og kassebeholdning ble samtidig overført den nye foreningen. Av de

8 (nye) paragrafene som vedtektene inneholder, er det mest interessante:

– formålet er å knytte ungdommen sammen

– det holdes ukentlige møter

– det holdes festlig tilstelning minst en gang i måneden

– til møtene bør det sørges for god underholdning som opplesning, lek m.m.

– aldersgrense nedad var 15 år, samt minst 18 år for å sitte i styret

– styret har rett til å ”utstøte” et hvert medlem som viser seg ”uværdig til at være med i foreningen”

– medlemskontingenten settes til kr 2 pr halvår

– i tilfelle foreningen oppløses skal formuen leveres lensmannen for oppbevaring inntil en eventuell ny forening stiftes innen 5 år. Hvis så ikke skjer skal formuen tilfalle ”værdige trengende på Hvasser”.

Det er naturlig å anta at vedtektene er noenlunde de samme som ble benyttet i starten i 1919. Det står intet om årsak til navneendringen.

FESTENE

Alle festene ble holdt på lokalet ”Godheim”, og både styremøter og medlemsmøter var preget av underholdning. Som en kuriositet vil jeg ta med referatet fra møtet den 10. oktober 1922. ”Det blev beslutet at holde en fest søndag 15. oktober 1922. Det manglet folk som sedvanlig. Møtet hevet. Formand hadde forfald og viceformand hadde bakfald”. Underskrevet av Hjørdis Andreassen.

Den 9. mai 1926 ble det (igjen) besluttet å holde fest den 16. mai. Det ble videre besluttet ”å selge øl innen foreningens medlemmer”. Senere samme året ble det bestemt å holde karneval på nyttårsaften. Hvor lenge ølsalget varte er ikke godt å si, for på en fest den 16. juli samme år står det at Klara solgte kaffe, noe som gjentas mange ganger.

I tillegg til vanlige dansefester og karneval var det sketsjer, skuespill, viser, leker og høytlesing. På noen 17. mai arrangementer sto foreningen for barnetoget og leker for skolebarna på lokalet. Noen ganger var det torskeaften, noen ganger smørbrød, og andre ganger pølser med erter.

Nyttårsaften 1931-1932 må nevnes: ”Kl ½ 10 til ½ 12 ble det servert torsk med pils til. Dette ble spist med særlig god appetitt og humor. Etter middagen var det dans og opplesning av oppdiktede og morsomme telegrammer, samt utdeling av premier til de som hadde gjort seg særlig bemerket i året 1931. Ut på morgenkvisten var det kaffe med julekake til. Festen forløp med særlig god stemning, og alt gikk i en god orden”. Underskrevet av B. Kristiansen. Der skulle vi ha vøri, Karl… Dette hørtes morsomt ut (red bemerkning).

Nyttårsaften 1935 var det (som vanlig) fest. Bevertningen var varme pølser med erter, øl og dram til. Mye folk og god stemning, men så står det til slutt i referatet: ”til trods for at mange dagen efter måtte slite med ubehaglige følelser og svære tømmerstokker”. Underskrevet av Dagny Andersen, sekretær.

Opp gjennom alle disse årene foreningen levde må det ha blitt arrangert flere hundre fester på ”Godheim”. Det ser ut til at det stort sett bare er god stemning. Et par unntak fant jeg. Den 10. mars 1934: Denne lørdagskvelden var det medlemsfest med bevertning og musikk ved Anders Mathisen og Karsten Olsen. På slutten av referatet, som er skrevet av Mary Bentzen, står det: ”Det var lite mennesker og dårlig stemning. Alt gikk stille og rolig for seg”. Lite mennesker var det også på de etterfølgende festene. Nye musikere ble leid inn, kanskje det var det som skulle til, for antallet festdeltakere tok seg opp mot slutten av 1934. Hvor mange som var på festene står det lite om med unntak av for to fester. Her står det at henholdsvis 60 og 90 har meldt seg på! Slett ikke verst på lille Hvasser!

MUSIKKEN

Da foreningen var stiftet for å lage fester må det naturligvis være musikk. Mange musikere nevnes. Jeg regner med at mange av den eldre garde vil nikke gjenkjennende til følgende musikere som spilte opp til dans på ”Godheim” i årene 1919 – 1941:

  • Anders Mathisen og Karsten Olsen
  • Førums Trio
  • Oppegård Trio
  • Husebys Trio
  • Bjunes Trio
  • Horntvedts Trio
  • Anders Mathisen og Odd Kittilsen
  • Hvasser-gutta
  • Erik Tronerud og Ivar Sunnvollen
  • Normann Nilsen og John Olsen.
 AVIS

Den 8. februar 1928 ble det bestemt å utgi en avis, og som første ”redaktør” ble valgt Alf Hansen. Redaktørjobben alternerte for hvert ukentlige møte.  Avisas innhold ble lest høyt både på styremøtene og på festene. Det ble blant annet utlovet premier til de som leverte inn de beste artiklene.

Under arbeidet med å gjennomgå Hvasser Ungdomslags protokoller dukket tilfeldigvis Jarl Undem opp med to gamle protokoller fra 1928 som han hadde funnet under opprydding i butikken til sin svigerfar, kjøpmann Alf P. Hansen. Dette var innholdet i avisa «Alt mellom Himmel og Jord» som den het. Dette var «gull vert» for å få helheten i foreningens liv. Fra protokollene må nevnes tre navn som tydeligvis var noen «skøyere»: Rense Pedersen, Karin Johannesen og Alf P. Hansen. Disse tre har mange «avisinnlegg». Noen har skrevet innlegg under fullt navn, men de langt fleste er underskrevet under fiktive navn som «Lurifax», «En som deltok», «Maggidutti», «Paalsen», «Olaves Stenkoker», «3 kammerater», «Spekhågger», og så videre.

Jeg vil ta med noen av «avisinnleggene» som på en fin måte viser noe av hva som var morsomt blant ungdommen på Hvasser på den tiden. Jeg har gjengitt skrive- og stavelsesmåten slik den ble brukt av innsenderne i 1928:

«En arvelig Svakhet: Gjertsen: Min kjære vend, hvad er det skedd med dit haar? Pålsen: å, det har faldt av. Det er en arvelig svakhet i min familie. Gjertsen: Så, jeg kjender da mange av dine slektninger dær har udmerket haar. Pålsen: Det siger ikke noget. En arvelig Svakhet maa da ogsaa ha en begyndelse.» Underskrevet av K. K. Hvasser den 18.3.28.

«Til salgs. En brugt forlovelsesring er paa grund av pladsmangel billig til salgs, henvendelse Jenny Holmen».

«Advarsel! Den person som tillot sig at avertere min forlovelsesring i forrige avis uten min tilladelse, bør herefter ta sig i akt, hvis ubehagligheter vil ungås. Sigrid Gulliksen».

«Til salgs! En seng ønsket kjøpt av en gammel Jomfru med uttrekk i enden! E.M.».

Til slutt tar jeg med et utdrag fra en morsomhet som går over flere sider, og går på:

«Hvad man kan faa for en 5 krone:

For det første kan jeg skjenke en større sum til Vrengens bro, med større sum menes vist 25 øre.

2.det: fin vei over Brøtsø.

3.dje: Dampferge i Grønbakken.

4.de: Lys paa veien fra Sandøsund til Røsbryggen med bil veier.

5te: Indkjøp og omindredning av Ole Fyns hus til ungdomslokale.

6 de: og siste et stort Badehotel paa Lille Skagen.

I sanhet en drøi femmer, og skattene da, den vil nærme sig det ideelle, som er litt under ingenting».

TYVER PÅ FERDE

Lørdag den 13. oktober 1934 ble spesiell. Det var fest, masse folk og god stemning. En flaske vin ble loddet ut. Da formannen skulle hente flaska etter trekningen var den forsvunnet. Sist i referatet står å lese: ”Tyven er ennu ikke blit knepet”.

UNDER KRIGEN

Den 11. november 1939 merkes nok at krigen nærmer seg Hvasser. På denne festen var det ingen bevertning på grunn av rasjoneringen, står det i referatet. Men alt nyttårsaften det samme året var det smørbrødfest og punsjbolle ut på natta.

Det ble ikke referert om noen møter eller fester mellom 27. januar og 26. oktober i 1940. Det var danseforbud, men likevel ser jeg at det ble avholdt dansefest med levende musikk av Normann Nilsen og Odd Kittilsen den 26. oktober 1940. Dansefester var det også videre ut til 23. februar 1941. Da stopper plutselig disse protokollene. Av andre protokoller leser jeg at foreningen bare var «skinndød». De dukker så smått opp igjen senere.

På festen den 23. november 1940 besluttet daværende formann, Halvdan Pedersen, uten samtykke fra de andre, som det står skrevet, å avlyse festen en time før planlagt. Årsak: ”Forsamlingen var ikke i humør fordi Samlaget hadde vært stengt en tid”.

SLUTTEN

Denne flotte foreningen må ha gitt mye glede til mange i de årene den eksisterte, og da spesielt i de vanskelige 30-årene. Den siste festen vi leser om i protokollene ble arrangert på ”Godheim”, som så mange fester tidligere, den 23. februar 1941. Det ble dessverre en fest med få mennesker. Det vekslet tydelig mye hva angikk deltakelse (og humør), for nyttårsfesten to måneder tidligere var svært så vellykket.

Fra protokollen som omhandler «Godheims» generalforsamlinger fra 1929 til 1957 finner jeg følgende: «Den 31.te januar Aar 1939 forelå skrivelse fra Hvasser Ungdomslag om leie av lokalet (gratis) til Gymnastikøvelser. Ansøkningen blev indvilget.» og «Aar 1942 den 21. februar blev det vedtatt et forslag om at Hvasser Idrettslag og Hvasser Ungdomslag kan velge hver sin representant til styret for lokalet». Dette fikk tydeligvis flertall på generalforsamlingen, for Willy Andersen og Lars (Lasse) Torgersen ble valgt inn i styret for «Godheim» fra de to nevnte foreningene.

Det kan se ut fra denne protokollen at Hvasser Ungdomslag leier «Godheim» noe ut i 1941, for så å «ligge i dvale» fram til 1945. Dette året finner jeg igjen Hvasser Ungdomslag som leietaker en gang. I en samtale med Mary Nielsen får vi opplyst at hun godt kan huske at den svenske steinhoggeren Sofus Gundrosen spilte trekkspill på ungdomslagets fester på Lokalet etter krigen. Sofus jobbet da for Håkon Fredriksen.

Nyttårsaften 1940 – 1941

Jeg har valgt å avslutte med deler av de omfattende referatene fra de to siste festene som er referert, slik jeg begynte med referatet fra oppstarten: ”Nyttårsaften 1940 – 1941: Lapskausfest og 90 mennesker. Harry Evensen ønsket velkommen og holdt en liten og morsom tale. Deretter ble det spilt en marsj, og alle guttene fant sine damer og gikk til bords. Ved bordet leste Willy Andersen opp en prolog som var meget god, etterfulgt av mange taler. Da ølet ble skjenket så det ut til at tørsten var stor. Deretter dans. Klokken 24 ble Fedrelandssalmen sunget, etterfulgt av salutt fra scenen. Dansekonkurransen ble vunnet av Gerd Marthinsen og Wilhelm Jansen. Utlodning av en kringle. Festen slutt klokken 2. Musikk ved Hvasser-gutta”. Underskrevet av Mary Erlingsen, sekretær.

Den siste generalforsamlingen med etterfølgende fest

”Avholdt på ”Godheim” den 23. februar 1941. Regnskapet viste et driftsoverskudd på kr 50,-, som omtales som ganske bra i nuværende krisetider.

Valgene ga følgende styresammensetning:

-Willy Andersen, formann

-Rolf Aarø, viseformann

-Ragna Erlingsen, kasserer

-Evelyn Johnsen, sekretær

-Magnus Erlingsen, styremedlem

-Gerd Nielsen og Oskar Karlsen, suppleanter

-Alf P. Hansen og B. Kristiansen, revisorer.

Etter generalforsamlingen var det dans og lek, men det var få mennesker til stede denne gang som alltid før, når det dreide seg om generalforsamling”, står det skrevet. Underskrevet av Willy Andersen.

NOEN NAVN

Det blir nevnt svært mange navn som gjennom årene har vært styremedlemmer, og/eller redaktører  i festkomiteen og  i foreningen. En god del navn har jeg omtalt, men mange flere burde sikkert også nevnes. Det ville nok bli for omfattende å ta med alle. Vi må anta at all hjemmeværende ungdom på Brøtsø og Hvasser (og kanskje også noen fra Tjøme) var med, med unntak av de mest religiøse.