014 – 1912 Elisabeth Bentzen – Vasser

Slottsfjellmuseet