018 -1916 Mary Bentzen – Vasser

Slottsfjellmuseet